Hola, som en Josep Maria i la Patricia, i al 2012, vam fundar l’Associació Sol i vida.

Sol i Vida va sorgir d’un anhel familiar on la Daina i els nostres tres fills; la Cristina, l’Òscar i la Sílvia, hi aboquem tot el nostre esforç i il·lusió. Sol i Vida és una realitat gràcies a totes les persones que ens ajuden constantment o puntualment i que creuen en aquest projecte social.

Sol i Vida ofereix als joves amb discapacitat una alternativa als tallers ocupacionals convencionals, i la idea neix de l’ experiència que va viure el nostre fill Òscar en acabar la seva etapa escolar. En aquell moment ens vàrem trobar que els joves discapacitats una vegada acabat el seu cicle escolar reglat, tenen molt difícil la seva adaptació al mercat laboral i així mateix, a la societat en general. Empesos per aquesta vivència, vàrem decidir treballar perquè tant el nostre fill com moltes altres persones puguin afrontar aquest període de transició d’ una manera més amable afavorint la continuïtat en el seu desenvolupament amb l’objectiu d’assolir una bona qualitat de vida.

Impulsar l’Associació no va ser fàcil ja que no teníem experiència en aquest camp, però la il·lusió ens va empentar cap a endavant i això va fer que Sol i Vida avui sigui una realitat. Creiem que una oferta centrada en el plantejament de petits reptes en relació amb la natura, l’expressió artística i musical, l’assoliment d’autonomia i la integració social és la millor manera d’aconseguir que els joves amb discapacitat intel”lectual continuïn plàcidament el seu creixement com a persones. Reptes que siguin assumibles, però que alhora provoquin que la persona hagi d’activar i esprémer les seves capacitats, potenciar-les i sovint incorporar de noves.

Josep Maria i Patricia